Strategické dokumenty

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020

(18.02.2016, pdf, 856 kB )

17. júna 2015 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 328/2015 Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, ktorej cieľom bolo navrhnúť nový inštitucionálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Reagovala tak na prioritu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v Únii a na určenie vnútroštátneho príslušného orgánu pre bezpečnosť sieťových a informačných systémov.

Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020

(16.06.2016, pdf, 115 kB)

Návrh akčného plánu vláda Slovenskej republiky schválila dňa 2. marca 2016 uznesením č. 93/2016. Akčný plán obsahuje návrh úloh, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu kybernetického priestoru štátu pred potenciálnymi hrozbami, ktorých uplatnením by mohli vzniknúť Slovenskej republike nenahraditeľné škody, a tak by mohla byť narušená dôveryhodnosť štátu, či organizácie. Akčný plán ku Koncepcii je jeden zo základných dokumentov definujúcich zoznam úloh na obdobie rokov 2016 až 2020 zameraných na tvorbu právnych predpisov, štandardov, metodických pokynov, pravidiel, bezpečnostných politík, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomia a spôsobilostí, ako aj iných aktivít potrebných k zaisteniu ochrany a obrany národného kybernetického priestoru. Jednotlivé úlohy sú zoskupené v ôsmich prioritných oblastiach, s určením zodpovedného riešiteľa a spolupracujúcich subjektov, vrátane časového rámca ich realizácie.

Ďalšie strategické dokumenty

Koncepcia šifrovej ochrany informácií na roky 2017 – 2020 (2017)
Správa o plnení úloh z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Akčného plánu za rok 2013
Správa o plnení úloh z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Akčného plánu za rok 2012
Správa o plnení úloh z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Akčného plánu za rok 2011
Správa o plnení úloh z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Akčného plánu za rok 2010
Správa o plnení úloh z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Akčného plánu za rok 2009
Návrh Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike (2010)
Návrh organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike – CSIRT.SK (2009)
Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti/kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike (2009)
Koncepcia šifrovej ochrany informácií na roky 2009 – 2013  (2008)
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike (2008)
Medzirezortný program na ochranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike (2008)
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia