• Správa KB

  Prvý raz s prieskumom aj odpočtom úloh

  Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes predložil Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti za rok 2021. Dokument obsahuje všeobecné hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základnej služby, analýzu pokrokov aj nedostatkov v jednotlivých sektoroch a podsektoroch, stav zamestnanosti a vzdelávanie v tomto segmente či aktivity na legislatívnej aj nelegislatívnej úrovni v roku 2021.  Vôbec prvý raz NBÚ v správe...
 • Father and daughter looking at mobile phone

  Deti sú v digitálnom priestore bez kontroly

  Až tri štvrtiny rodičov nevyužívajú žiadne nástroje, ktorými by kontrolovali, ako ich deti využívajú internet. Deti síce poriadne netušia, čo je to vlastne internet, ale je samozrejmou súčasťou ich života. Dnešné deti s ním vyrastajú, no napriek tomu nevedia, aké nástrahy na ňom číhajú. „V online prostredí trávia deti oveľa viac času ako my dospelí. Aj...
 • KB

  Národný bezpečnostný úrad zverejnil Metodiku auditu kybernetickej bezpečnosti

  Dokument, ktorý je dostupný na webovej stránke úradu, je záväzným pre všetkých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. Účelom metodiky auditu je zaručiť kompatibilitu postupov audítorov a jednotnosť formátu záverečných správ auditu. Cieľom auditu je zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a identifikovať nedostatky. Audit má aj navrhnúť prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov. Prevádzkovateľ základnej...
 • Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget A. Brinková

  Dohoda s USA spečatená po viac ako dvoch desaťročiach

  Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa Spojených štátov amerických Bridget Brinková podpísali medzivládnu zmluvu o ochrane utajovaných skutočností. Dokument schválila vo februári vláda a poverila riaditeľa na jej podpis. Dohodu inicioval práve NBÚ, pretože jej pôvodné znenie bolo z roku 1995, teda z čias, keď úrad ešte neexistoval. Viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy,...
 • Hand working with Standard Quality Control Certification Assurance Guarantee Internet Business Technology Ui.

  Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

  Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov. NCC...