enisa

Otvorenie verejnej diskusie k výkonu a revízii mandátu ENISA

18. januára 2017 Európska komisia otvorila verejnú diskusiu o pôsobení Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) s cieľom získať podklady pre vypracovanie hodnotiacej správy za obdobie rokov 2013-2016. Verejná diskusia potrvá do 12. apríla 2017.

Vypracovanie hodnotiacej správy zadá Európska komisia do 20. júna 2018 so zámerom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť výkonu a pracovných postupov ENISA. Od diskusie sa očakáva získanie poznatkov o spôsobe akým agentúra dosahovala ciele, realizovala svoj mandát a plnila stanovené úlohy. Na určenie ďalšieho smerovania agentúry požaduje Európska komisia aj vyjadrenia k súčasným a budúcim výzvam spoločne s návrhmi na ich optimálne riešenie. Hodnotenie ENISA bude zamerané aj na možnú potrebu úpravy mandátu agentúry a s ňou súvisiace finančné dôsledky.

Hodnotiacu správu spolu so závermi predloží Európska komisia Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Následne budú výsledky hodnotenia sprístupnené aj širokej verejnosti.

ENISA od svojho vzniku plní úlohy zamerané na zvyšovanie povedomia o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ. Svojou činnosťou rozvíja a presadzuje kultúru tejto problematiky, čím prispela k zriadeniu a riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Súčasný mandát ENISA vyprší v roku 2020. Viac informácií nájdete tu.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality