flag-eu

Európska komisia predstavila „kybernetický balík“

Európska komisia v kontexte prejavu jej predsedu o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu (13. septembra 2017) predstavila balík iniciatív jednotného digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ktorý pozostáva najmä z predstavenia novej Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, či návrhu nového mandátu Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA).

Posolstvo Komisie je jednoznačné. Sme v období digitálnej evolúcie a rozvoja kybernetického priestoru, na ktoré treba adekvátne reagovať budovaním silnej a odolnej kybernetickej bezpečnosti EÚ, zvýšením boja proti kriminalite a radikalizácii v online prostredí, prehĺbením problematiky elektronického šifrovania, posilnením schopností v oblasti technológií a zručností, ako aj poskytnutím pomoci pri budovaní silného a konkurencieschopného jednotného trhu.

Nová Stratégia pre kybernetickú bezpečnosť EÚ reviduje pôvodnú verziu z roku 2013, nastavuje prepojenie medzi jednotlivými kybernetickými iniciatívami a je zameraná na atribúty odolnosti, odstrašenia a obrany.

V otázke koordinovanej reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty širšieho rozsahu a krízový stav (Blueprint) EÚ zdôrazňuje význam spolupráce a zdieľania informácií, potrebu vytvorenia štruktúry plánu koordinovaného prístupu k riešeniu kybernetických útokov širšieho rozsahu a stanovenia prístupu k riešenia kybernetických hrozieb s cieľom vybudovať väčšiu odolnosť a strategickú autonómiu.

Cieľom iniciatívy vytvorenia nového európskeho certifikačného rámca bezpečnosti informačno-komunikačných technológií (IKT) je najmä odstrániť fragmentácia trhu, pozdvihnúť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti, upevniť dôveru užívateľov v IKT produktoch a službách, či unifikovať a zjednodušiť certifikáciu.

Komisia ďalej hodnotí činnosť a postavenie agentúry ENISA. Cieľom nového navrhovaného mandátu ENISA je poskytnúť agentúre silnejšiu a ústrednejšiu úlohu najmä tým, že bude podporovať členské štáty pri vykonávaní smernice NIS, bude aktívnejšie čeliť konkrétnym hrozbám (operačné kapacity) a stane sa odborným centrom na podporu členských štátov a Komisie v problematike certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Okrem toho Komisia ďalej prezentuje usmernenie k efektívnejšej implementácii smernice NIS, ktoré je založené na výsledkoch prípravných prác, analýz Komisie, ako aj osvedčených postupov, ktoré majú zefektívniť jej implementáciu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality