ilustracna-foto-vyzva

Výzva na predkladanie projektov do súťaže na tému „kybernetická bezpečnosť“

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“.

Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt, pričom výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola ECPA 2017, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2017 v Bratislave. Následne víťazný projekt z národného kola postupuje do európskeho kola, ktoré sa uskutoční 13. – 15. decembra 2017 v estónskom Talline počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi.

Víťazný projekt bude ocenený finančnou odmenou vo výške 10.000 EUR a projekty umiestnené na druhom a treťom mieste finančnou odmenou vo výške 5.000 EUR. Projekty prihlásené do súťaže by mali zvyšovať povedomie o kybernetickej hygiene, boji proti organizovaným formám počítačovej kriminality, či hrozbách súvisiacich s používaním internetu a inteligentných zariadení.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 20. septembra 2017 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.

Viac informácii o súťaži, vrátane prihlasovacieho formulára na predloženie projektu a zoznamu krajských koordinátorov prevencie kriminality nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výzva na predkladanie projektov do súťaže ECPA 2017.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality