Cyber_circle_1920x1080_16x9

Vláda schválila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

8. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na svojom 76. zasadnutí schválila návrh zákona kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Národného bezpečnostného úradu.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívnu realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky európskej smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (smernica NIS).

Hlavné oblasti úpravy návrhu zákona sú:

  • organizácia a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • národná stratégia kybernetickej bezpečnosti,
  • jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
  • postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základných služieb a poskytovateľa digitálnych služieb,
  • organizácia a pôsobnosť jednotiek CSIRT,
  • systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a minimálnych požiadaviek na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti,
  • vzdelávania budovania bezpečnostného povedomia a
  • kontroly a auditu.

Obsah zákona zahŕňa aj ďalšie požiadavky smernice NIS, a to napríklad plnenie notifikačných povinností, nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov (vrátane dobrovoľného nahlasovania) a svojimi ustanoveniami podporuje výskum a vzdelávanie, vrátane zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Návrh zákona komplexným spôsobom poníma problematiku riešenia a zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti v kybernetickom priestore Slovenskej republiky. Sústreďuje hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov v jednom informačno-komunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky v celoslovenskom meradle v súlade s medzinárodnými štandardmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čím prispieva k harmonizácii zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti v európskom prostredí.

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti bude predložený Národnej rade Slovenskej republiky 10. novembra 2017, ktorá by ho mala prerokovať na svojej nastávajúcej schôdzi.

Materiál k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti je dostupný na portáli Slov-lex.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality