NBU

Slovenská republika úspešne zavŕšila svoje prvé predsedníctvo v Stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť

Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika platforme predsedala historicky prvýkrát. Počas roka Národný bezpečnostný úrad usporiadal dve zasadnutia CECSP v Bratislave a jeden ad hoc míting styčných dôstojníkov pre kybernetickú bezpečnosť krajín CECSP a Francúzska pôsobiacich v Bruseli. Jeho účastníci sa navzájom oboznámili s národnými pozíciami k aktuálnym európskym témam kybernetickej bezpečnosti, ktorých trend určuje nedávne prijatie balíka iniciatív jednotného digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť.

Prvé stretnutie sa konalo  11. – 12. mája 2017 v Bratislave za účasti všetkých členov platformy, vrátane pozorovateľov z francúzskej Národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI). Stretnutie sa uskutočnilo na rozhodovacej úrovni a hlavnou témou bola transpozícia smernice NIS do národných legislatív, kde si členské štáty vymenili svoje aktuálne skúsenosti a porovnali svoje národné prístupy pri transpozícií smernice.

13. – 14. novembra 2017  sa v Bratislave uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie CECSP, tentoraz na operačnej úrovni. Okrem členov platformy sa ho opäť zúčastnili francúzski pozorovatelia z ANSSI. Hlavnou témou bolo posilnenie spolupráce zahŕňajúcej najmä výmenu skúseností, zdieľanie informácií, organizovanie spoločných cvičení a formulovanie koordinovaných stanovísk v rámci agendy kybernetickej bezpečnosti na pôde EÚ a NATO. Pozvanie na stretnutie prijali aj predstavitelia slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Účastníkom  prezentovali svoje prístupy k riešeniu kybernetických incidentov. Prítomné krajiny sa navzájom informovali o aktuálnom dianí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytli informáciu o stave, respektíve pokroku, ktorý dosiahli na národnej úrovni. Súčasťou stretnutia  bolo aj cvičenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby preverilo analytické myslenie zúčastnených pri reálnych kybernetických hrozbách a incidentoch a zároveň porovnalo reakcie jednotlivých krajín. Prostredníctvom vzájomného dialógu o možných riešeniach, tak prišlo k cennej výmene názorov a skúseností.   

Na záver jesenného stretnutia Národný bezpečnostný úrad v mene Slovenskej republiky symbolicky odovzdal predsedníctvo Českej republike, ktorá bude platforme predsedať v roku 2018.

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality