V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti

9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, pod číslom 69/2018. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá upravuje kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2018.

Zákon ustanovuje minimálne bezpečnostné a notifikačné požiadavky za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a ďalej upravuje:

  • pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
  • jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
  • postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základných služieb,
    a poskytovateľa digitálnych služieb,
  • organizáciu a pôsobnosť jednotiek CSIRT,
  • vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia,
  • kontrolné mechanizmy a sankcie.

Nový zákon zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku európsku smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (smernica NIS).

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality