workshop_azerbajdzan_16.11.2018

Národný bezpečnostný úrad prispel Azerbajdžanu svojimi skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti

15. -16. novembra 2018 usporiadala Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom dopravy, komunikácií a technológií Azerbajdžanu kybernetický workshop Výzvy, trendy a skúsenosti EÚ. Podujatie v Baku sa uskutočnilo v kontexte zintenzívnenia vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom v rámci programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) určeného na poskytovanie technickej asistencie a výmenu informácií s nečlenskými partnerskými krajinami.

Cieľom workshopu bolo ponúknuť Azerbajdžanu európske skúsenosti s prijímaním opatrení zameraných na bezpečnosť sieťových a informačných systémov. Účastníci workshopu otvorene diskutovali s expertmi EÚ o ich skúsenostiach pri tvorbe stratégie, akčného plánu a legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zástupca Národného bezpečnostného úradu prezentoval skúsenosti s implementáciou opatrení, ktoré slúžili na splnenie úlohy vytvoriť v Slovenskej republike funkčný inštitucionálny a legislatívny rámec kybernetickej bezpečnosti. Táto úloha bola splnená v roku 2018 prijatím zákona o kybernetickej bezpečnosti. V európskom kontexte je dôležité najmä to, že jeho schválením Slovenská republika ako jedna z prvých členských krajín EÚ splnila požiadavku na transpozíciu smernice NIS.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality