drony

Používanie dronov na letecké práce a súkromné účely nie je podmienené bezpečnostnou previerkou

Vzhľadom na nesprávne informácie, ktoré boli sprostredkované verejnosti ohľadom podmienok používania dronov na súkromné účely a chybnej interpretácie pojmu letecké snímkovanie, vydáva Národný bezpečnostný úrad stanovisko pre objasnenie situácie a legislatívnych predpisov. 

Podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, ktorým je na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností výlučne letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Tieto geodetické a kartografické činnosti vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré túto činnosť môže delegovať aj na podnikateľa, ktorý je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, a to na základe zmluvy.

Vykonávanie leteckých prác v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) nie je od 1. apríla 2018 na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností definované ako letecké snímkovanie. Letecké práce sú v zmysle leteckého zákona za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Realizácia takýchto leteckých prác nie je viazaná na splnenie podmienky byť držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, a tým pádom nie je na mieste aplikovať ustanovenia týkajúce sa leteckého snímkovania ani na súkromné používanie dronov. Štátnu správu v tejto oblasti vykonáva Dopravný úrad Slovenskej republiky.

Usmernenie k leteckému snímkovaniu na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností (07.03.2019, pdf, 381 kB)

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality