ilustracny_aktualita_07.03.2019

Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

25. februára 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaná vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností. Vyhláška nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa ruší vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Nový všeobecne záväzný právny predpis je vypracovaný ako iniciatívny materiál Národného bezpečnostného úradu za účelom ustanovenia systému opatrení, ktorých cieľom je  ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo pri inej manipulácii.

Cieľom úpravy je najmä zefektívnenie manipulácie s utajovanými skutočnosťami a zabezpečenie dostatočnej flexibility systému administratívnych opatrení vzhľadom k rôznorodým podmienkam aplikácie u právnických osôb.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality