Dokumenty

Nový bezpečnostný dotazník podnikateľa

V súvislosti s novelizáciou zákona proti byrokracii Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 vydáva nový bezpečnostný dotazník podnikateľa.

Okrem už skôr zrušenej povinnosti predkladať úradu v rámci žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky výpis z Obchodného registra SR, výpis zo Živnostenského registra SR a list vlastníctva z katastra nehnuteľností už podnikateľ nepredkladá:

  • ročné účtovné závierky za posledných päť rokov,
  • osvedčenie o registrácii k jednotlivým daniam,
  • prehľad vlastných alebo prenajatých budov a priestorov podnikateľa v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • potvrdenie krajského/okresného súdu, že na podnikateľa nebol podaný návrh na vstup do likvidácie, na konkurz, alebo reštrukturalizáciu nebolo vystavené povolenie na vyrovnanie,
  • potvrdenie daňového úradu o stave účtov pre jednotlivé dane,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní k mesiacu podania žiadosti na Národný bezpečnostný úrad, že podnikateľ nemá voči týmto inštitúciám žiadne splatné záväzky,
  • potvrdenie Colného úradu, že podnikateľ nemá žiadne splatné záväzky.
Posledná aktualizácia « Späť na aktuality