SK-CERT-LOGO

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 zriadil Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej jednotky SK‑CERT.

Vytvorením Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (www.sk-cert.sk) si úrad plní úlohu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR 2015-2020.

„Budovanie spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre NBÚ najvyššou prioritou. Cieľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT bude nielen rozvíjanie spôsobilostí pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov na celonárodnej úrovni, ale aj rozšírenie a zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti a aktívna spolupráca s verejnosťou, profesnými organizáciami a akademickým sektorom.“ uviedol Roman Konečný, riaditeľ NBÚ.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zabezpečuje nielen služby spojené s riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi týchto systémov, ale aj výkon analytických činnosti, výskumu, rozširovania bezpečnostného povedomia a vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Nový útvar umožní vytvorenie, riadenie a podporu kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti, napr. výuky, vzdelávania, tréningov ale aj výskumu a taktiež pokryje aj oblasti kritickej infraštruktúry a základných služieb. NCKB SK-CERT sa zameria aj na zintenzívnenie už v súčasnosti dobrej spolupráce v týchto oblastiach najmä s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Slovenskou informačnou službou a Vojenským spravodajstvom.

Národný bezpečnostný úrad (www.nbu.gov.sk) je ústredný orgán štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Úrad je národným kontaktným bodom pre kybernetickú bezpečnosť pre Európsku úniu, Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Národná jednotka SK-CERT, ktorá bola Národným bezpečnostným úradom zriadená 1. februára 2018 je akreditovaným členom organizácie Trusted Introducer a zároveň je aj členom v organizácii FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) s globálnym členstvom 490 tímov z 92 štátov.

SK-CERT-LOGO-CMYK-NCKB-web

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality