AB-Sorea

Úrad predstavil novú vyhlášku o administratívnej bezpečnosti

29. októbra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v hoteli Sorea Regia prezentáciu novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti.

V hlavnej časti prezentácie boli podrobne a názorne vysvetlené jednotlivé ustanovenia novej právnej úpravy (účinnej od 1. januára 2020) a ich aplikácia na príkladoch informatívne vypracovaných vzorov. Veľká pozornosť bola venovaná systému fungovania registrov. V rámci prezentácie bolo vznesených množstvo otázok smerujúcich najmä k správnemu pochopeniu novej právnej úpravy za účelom jej správnej implementácie vo vlastných podmienkach jednotlivých subjektov.

Okrem samotnej prezentácie novej filozofie administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností bolo podujatie venované aj otázkam napojenia administratívnej bezpečnosti na správu registratúry pre neutajované záznamy. Na podujatí preto vystúpila aj riaditeľka odboru archívov a registratúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá sa venovala najmä vysvetleniu evidenčných procesov, ktoré po novom spoločné a rovnaké pre registratúrne záznamy, ako aj utajované registratúrne záznamy.

Medzi odbornou verejnosťou bol o podujatie veľký záujem, zúčastnilo sa ho viac ako 200 ľudí z verejného i súkromného sektora. Vzhľadom na pozitívne ohlasy a pretrvávajúci záujem o túto tému bude úrad v realizácii takýchto prezentácií pokračovať.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality