Memorandum-o-spolupraci-NBU-ISACA

Úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti

V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad 23. januára 2020 Memorandum o spolupráci so slovenským zastúpením Asociácie auditu a kontroly informačných systémov (ISACA Slovensko).

Strany memoranda sa dohodli na spolupráci pri zastrešovaní odborných diskusií, prezentácii najvhodnejších prístupov k vzdelávaniu v informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany informácií, pri zvyšovaní bezpečnostného povedomia a rozširovaní digitálnej gramotnosti, pri osvete informačnej bezpečnosti a prevencii kybernetickej kriminality a iných sociálno-patogenických javov.

Memorandá o spolupráci úrad v minulosti uzatvoril aj občianskym združením AFCEA Slovakia, s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti a so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu. Víziou úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti je spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry. Kvalitná spolupráca odborníkov a ich vzájomná dôvera je kľúčovou podmienkou efektívnej ochrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality