kompetencne-centrum

Úrad zriadil Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

1. januára 2020 začala pôsobiť príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Kompetenčné centrum bolo zriadené zriaďovacou listinou, ktorá bola vydaná 16. decembra 2019 rozhodnutím riaditeľa Národného bezpečnostného úradu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Vznik kompetenčného centra vychádza aj z návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier. Tematicky ďalej vychádza z návrhu nariadenia o zriadení programu Digitálna Európa.

Kompetenčné centrum bolo vytvorené na plnenie úloh národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti, konkrétne na plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, činnosti autorizovanej osoby podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľa, zónové merania a merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania, vykonávanie znaleckej a expertíznej činnosti, vykonávanie vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačno-komunikačných technológií a konzultačnú činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení a seminárov.

Bližšie informácie a kontaktné údaje uvádza Kompetenčné centrum na svojom webovom sídle.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality