the-legal-4926021_1920

O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti chceme diskutovať

Na Národnom bezpečnostnom úrade 5. augusta 2020, za účasti riaditeľa úradu Romana Konečného, prebehli konzultácie k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozhovory sa uskutočnili v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov s profesijnými združeniami, prevádzkovateľmi základných služieb a ďalšími subjektami. Okruh účastníkov nebol ničím obmedzený a zúčastnili sa ho všetky subjekty, ktoré prejavili záujem konzultovať jednotlivé aspekty pripravovanej novely.

Úrad pristúpil ku konzultáciám otvorene, s cieľom vytvoriť priestor pre zapojenie zainteresovaných strán do prípravy novely zákona hneď v počiatočnom štádiu. Z pozície ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť prezentoval úrad ciele, zámer, ako aj  predmet novely zákona. Jednotlivé subjekty predniesli svoje návrhy a pripomienky, resp. upozornili na problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi. Úrad prisľúbil, že všetky podnety a návrhy vyhodnotí a zapracuje do návrhu novely zákona.

Národnému bezpečnostnému úradu záleží na tom, aby bola pripravovaná novela čo najkvalitnejšia. Verejné konzultácie prebiehajú ešte pred jej predložením do medzirezortného pripomienkového konania. Diskusie so zainteresovanými subjektami pomáhajú nielen pri riešení problémov aplikačnej praxe, ale môžu priniesť aj nové podnety na zefektívnenie ochrany kybernetického priestoru a zlepšiť vykonateľnosť zákona ako takého.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality