Vyrobene-v-EU

Vyrobené v Európe

Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ECSO) posilňuje konkurencieschopnosť tohto trhového segmentu v očiach sveta.

Odborná neziskovka prišla s marketingovým nástrojom, ako označovať európske produkty pre účely kybernetickej bezpečnosti – pôjde o virtuálne označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE.

Vďaka tomuto obchodnému štítku sa bude dať ľahšie zistiť, že produkt pochádza práve z dielne niektorých z európskych krajín. Zaručí aj lepšiu poznateľnosť značiek na trhu, medzi potenciálnymi obchodnými partnermi, koncovými používateľmi a investormi v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tvorcovia veria, že značka bude časom vnímaná ako potvrdenie kvality.

O udelenie značky sa môžu uchádzať firmy a organizácie pôsobiace v oblasti v kybernetickej bezpečnosti z členských štátov Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kritériá udelenia značky

Uchádzači môžu byť iba právnickými osobami so sídlom v Európe.

Musia preukázať, že viac ako 50 percent ich činností patrí do oblasti výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a viac ako 50 percent zamestnancov pôsobí v EU27, EFTA, krajinách EHP alebo Veľkej Británii.

Požadované je poskytnutie primeranej záruky že neexistuje väčšinové vlastníctvo ani kontrolný vlastnícky podiel v štáte mimo Európy. 

Budúci držiteľ značky CYBERSECURITY MADE IN EUROPE musí preukázať, že ním ponúkané služby a produkty kybernetickej bezpečnosti sú dôveryhodné. Preto je vyžadované vyhlásenie o dodržiavaní podmienok  definovaných v dokumente ENISA Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT.  Spoločnosť sa pod hrozbou straty certifikácie musí zaviazať, že nebude ponúkať produkt alebo riešenie, ktoré by  obsahovalo nedeklarované funkcionality.

Produkt, alebo služba musí byť tiež v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Oprávnenie certifikovať

Oprávnenie udeliť značku CYBERSECURITY MADE IN EUROPE majú iba subjekty autorizované Európskou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť – European Cyber Security Organisation (ECSO). Kontakty sú k dispozícii na webovej stránke ECSO.

Na Slovensku udeľuje označenie CYBERSECURITY MADE IN EUROPE Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Uchádzači si však môžu vybrať ktoréhokoľvek kvalifikovaného emitenta bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádza ich centrála.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality