KB

Míľnik pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie

Európska únia zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC – European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je posilniť spôsobilosti Únie v kybernetickej bezpečnosti a doplniť existujúce kapacity na európskej aj národnej úrovni.

Iniciatívu prezentovala Európska komisia už v roku 2018, pričom už od počiatku sa sústreďovala nielen na ochranu hospodárstva a spoločnosti pred kybernetickými útokmi, ale aj na výskum a posilňovanie konkurencieschopnosti priemyslu Únie.

Európske centrum a sieť národných koordinačných centier budú rozvíjať odvetvovú politiku kybernetickej bezpečnosti z dlhodobého a strategického hľadiska. Na projektovej báze môžu vznikať prelomové riešenia bezpečnostných výziev – vo verejnom aj súkromnom sektore – a urýchli si aj ich zaradenie do praxe.

Výskumné a odvetvové komunity a verejné orgány získajú prístup k skúšobným a experimentálnym zariadeniam, ku ktorým sa členské štáty často nedostanú pre nedostatok finančných či ľudských zdrojov.

„Dôležitý európsky zámer v oblasti kybernetickej bezpečnosti má dnes za sebou ďalšiu časť veľmi dlhej štafety. Iba spoločná cesta členských krajín znásobuje šance na zvyšovanie odolnosti verejného aj súkromného sektora či podporu výskumu.Veľkou pomôckou je a vždy bude vzájomné zdieľanie skúseností z praxe,“ vyhlásil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.

Každý členský štát je teraz povinný zriadiť národné koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude súčasťou európskej siete. Musí byť štátne alebo vo väčšinovom vlastníctve štátu.

Slovensko v tomto smere neotáľalo. Národný bezpečnostný úrad zriadil v roku 2020 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) – medzi prvými piatimi členskými krajinami.

Ide o príspevkovú organizáciu zriadenú Národným bezpečnostným úradom na základe kompetenčného zákona. Medzi jeho činnosti patria riadenie informačnej bezpečnosti, vzdelávanie, posudzovanie zhody, audit a znalecké úkony.

KCCKB je prvou znaleckou organizáciou pre kybernetickú bezpečnosť a certifikačným orgánom v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality