Akreditácia

KCCKB získalo sériu akreditácií a je slovenským unikátom

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditácie pre posudzovanie zhody systémov manažérstva. 

Ide o certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti (podľa ISO/IEC 27001), systémov riadenia IT služieb (podľa ISO/IEC 20000-1), systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a systémov riadenia kontinuity činností (podľa ISO 22301).

KCCKB spĺňa túto kombináciu ako jediný orgán posudzovania zhody na Slovensku.

Spomenuté systémy manažérstva zodpovedajú požiadavkám pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, čím je zároveň naplnená jedna z prvých úloh schváleného akčného plánu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality