Busines using a computer select the icon security on the virtual display to Data protection Cyber Security Privacy Business Internet, and Networking Technology concept.

EK pozýva verejnosť k tvorbe právneho aktu o kybernetickej odolnosti

Európska komisia pripravuje nový právny akt EÚ o kybernetickej odolnosti – European Cyber Resilience Act. Pozýva verejnosť, aby sa zúčastnila na konzultáciách a poskytla spätnú väzbu.

Komisia plánuje právny akt zverejniť v druhej polovici tohto roka s cieľom doplniť už existujúci základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť.

Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 25. mája  2022 vyplnením dotazníka na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-Resilience-Act_en

Dotazník bude čoskoro dostupný aj v slovenskom jazyku. Odpoveď je možné zaslať v slovenčine alebo v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ.

Verejnosť a zainteresované strany sa na konzultáciách môžu dozvedieť viac o budúcej legislatívnej práci a zároveň majú možnosť poskytnúť spätnú väzbu a odporúčania, ako porozumieť problematike, ktorú návrh rieši. Ich návrhy na zlepšenie kybernetickej odolnosti môžu mať vo výsledku vplyv aj na samotný právny akt.

Základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súčasnosti tvorí aktuálne platná a účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (tzv. Smernica NIS) a tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií  (Akt o kybernetickej bezpečnosti).

Stratégia kybernetickej bezpečnosti pre digitálnu dekádu z roku 2020 avizovala vytvorenie nových horizontálnych pravidiel – spoločných európskych noriem kybernetickej bezpečnosti pre pripojené produkty a súvisiace služby, ktoré budú obsahom pripravovaného právneho aktu, ktorý bude doplnením základného právneho rámca pre kybernetickú bezpečnosť na úrovni EÚ.  

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality