Hand working with Standard Quality Control Certification Assurance Guarantee Internet Business Technology Ui.

Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov.

NCC tiež môže rozdeľovať peniaze získané od Európskej komisie ďalším subjektom cez mechanizmus tzv. kaskádového financovania. Prvé výzvy k financovaniu dôležitých tém kybernetickej bezpečnosti budú otvorené začiatkom roka 2023. Viac o činnosti NCC a informácie k aktuálnym výzvam nájdete na tejto stránke.

Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2021/887 bolo v roku 2021 zriadené Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre – ECCC) a sieť národných koordinačných centier.

Povinnosťou každého členského štátu je odvtedy zriadiť národné koordinačné centrum, ktoré bude súčasťou európskej siete. Národné koordinačné centrum musí byť subjektom verejného sektora alebo subjektom vo väčšinovom vlastníctve členského štátu, ktorý vykonáva funkcie verejnej správy.

Úlohy Národného koordinačného centra v Slovenskej republike (NCC) z poverenia Národného bezpečnostného úradu podľa ustanovenia zákona kybernetickej bezpečnosti plní práve KCCKB.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality