Waving EU flags in front of European Commission in Brussels at sunset

EK navrhuje ďalšie úpravy v oblasti kybernetickej legislatívy

 

Európska komisia prijala tri iniciatívy, ktoré sľubujú posilniť bezpečnosť kyberpriestoru v Únii.

·         Návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ si kladie za cieľ posilniť solidaritu a spoločné krízové riadenie na zriadenie európskeho kyberbezpečnostného štítu. Tento štít má byť vytvorený z vnútroštátnych a cezhraničných bezpečnostných operačných centier (SOC), ktoré by mali byť sprevádzkované po celej Európe už začiatkom roka 2024. 

Akt o kybernetickej solidarite vytvára tiež mechanizmus reakcie na kybernetickú núdzovú situáciu. Mal by prehĺbiť pripravenosť, schopnosť reagovať na incidenty a finančne podporiť vzájomnú pomoc pre zasiahnutý členský štát.

Celkový rozpočet na všetky opatrenia sa pohybuje na úrovni 1,1 miliardy eur. Väčšina má byť financovaná zo zdrojov programu Digitálna Európa,

·         Návrh aktu o riadených bezpečnostných službách mení už prijatý akt o kybernetickej bezpečnosti. Má umožniť nadobudnutie európskej certifikačnej schémy pre riadené bezpečnostné služby, ktoré zaisťujú poskytovatelia pre širokú škálu svojich klientov vrátane inštitúcií verejného sektora. V súvislosti so smernicou NIS 2 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ má pomôcť uľahčiť aj cezhraničné poskytovanie týchto služieb,

·         Oznámenie k Akadémii kyberbezpečnostných zručností reaguje na problémy s nedostatkom talentov v kybernetickej oblasti. Hlavnou úlohou vzniku akadémie je zvýšiť počet kvalifikovaných odborníkov v tomto sektore. Na začiatku by mala fungovať online na platforme EK. Záujemcovia na nej nájdu možnosti absolvovania odbornej prípravy a získania certifikátov a zainteresované strany budú zverejňovať svoje programy a projekty. Do budúcnosti by mala vytvoriť spoločný priestor pre akademickú obec, poskytovateľov odbornej prípravy a študentov.

Rada a Európsky parlament sa v najbližších týždňoch budú postupne vyjadrovať k iniciatívam, najmä k legislatívnym. Slovenská republika má k návrhom pripomienky, ktoré bude predkladať EK. Cieľom EK je stihnúť uzavrieť iniciatívy do konca súčasného mandátu v roku 2024, no legislatívne výhrady, ktoré avizovali viaceré členské štáty môžu tento proces spomaliť.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality