ISO fotka

Národný bezpečnostný úrad získal ďalšie osvedčenie o kvalite svojej činnosti

NBÚ sa stal držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu systému manažérstva kvality. Dokument potvrdzuje zhodu vybudovaného manažmentu kvality na úrade s prísnymi požiadavkami normy ISO 9001:2015.

Certifikácia je zameraná na výkon činností ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

Získanie certifikátu je iba začiatkom. Dlhodobým cieľom úradu je udržať systém manažérstva kvality a vytvárať podmienky pre trvalé zlepšovanie procesov úradu, minimalizovanie rizík, zabezpečenie kvality, efektivity a profesionality.   

ISO 9001 je označenie štandardu pre systém manažérstva kvality vydaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (International Organization for Standardization). Platí tri roky a podlieha pravidelnému ročnému povinnému auditu.

Národný bezpečnostný úrad sa bude uchádzať aj o ďalšie osvedčenia v oblasti manažmentu.

 ISO

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality