Aktuality

Nová vyhláška o administratívnej bezpečnosti

1. januára 2020 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. Národný bezpečnostný úrad pri tejto príležitosti usporiada prezentáciu, na ktorej predstaví základné tézy legislatívnej úpravy, uvedie pripravované zmeny a objasní ich praktické dopady. Administratívna bezpečnosť sa…

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 zriadil Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej jednotky SK‑CERT. Vytvorením Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (www.sk-cert.sk) si úrad plní úlohu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR 2015-2020. „Budovanie spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre NBÚ najvyššou prioritou. Cieľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT bude nielen…

Nový bezpečnostný dotazník podnikateľa

V súvislosti s novelizáciou zákona proti byrokracii Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 vydáva nový bezpečnostný dotazník podnikateľa. Okrem už skôr zrušenej povinnosti predkladať úradu v rámci žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky výpis z Obchodného registra SR, výpis zo Živnostenského registra SR a list vlastníctva z katastra nehnuteľností už podnikateľ nepredkladá: ročné účtovné závierky za posledných päť rokov, osvedčenie o registrácii…

Spájanie odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry

Národný bezpečnostný úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti s profesijnými organizáciami. V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad nové memorandá o spolupráci s tromi profesijnými organizáciami. K spolupráci s úradom 30. júla 2019 pristúpilo občianske združenie AFCEA Slovakia, 12. augusta 2019…

Oznam

V súvislosti s novelou  zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Národný bezpečnostný úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci  do 31. júla 2019. S účinnosťou od 1. augusta 2019 je oprávnenou organizáciou na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre…

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019 spojilo zástupcov členských štátov pri riešení krízovej kyberneticko-bezpečnostnej situácii 2. a 3. júla 2019 sa v Paríži uskutočnilo vysokoúrovňové Table-Top cvičenie BlueOLEx 2019, založené na Odporúčaní komisie o koordinovanej reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu (1Blueprint for Coordinated response to large-scale cross-border cybersecurity incidents and crises).     Cvičenie organizovala…

Konferencia OBSE o kybernetickej bezpečnosti

17. a 18. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačno-komunikačných systémov Cyber/ICT Security for a safer future: The OSCE’s role in fostering regional cyber stability. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 36 účastníckych krajín OBSE a desiatky predstaviteľov mimovládneho a súkromného sektora. Hlavnými hosťami dvojdňovej konferencie boli námestníčka generálneho…

Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti

4. júna 2019 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti“. Konferenciu organizovala Katedra informatiky a manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a AFCEA Slovakia ako súčasť projektu „Správaj sa bezpečne“. Záštitu nad konferenciu prevzali Dr. h….

Európske nariadenie o kybernetickej bezpečnosti nadobudne účinnosť 27. júna 2019

7. júna 2019 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Act), ktoré výrazne posilňuje postavenie agentúry ENISA a priznáva jej postavenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Toto nariadenie (celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a…

Otvorenie širšej spolupráce NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na svojej návšteve konferencie Globsec 2019 oznámil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný otvorenie novej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi Národným bezpečnostným úradom a Globsecom, globálnym think-tankom so sídlom v Bratislave. Zároveň zdôraznil, že úrad bude rozvíjať spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj fyzickej a objektovej bezpečnosti, predovšetkým s profesijnými organizáciami. “Som veľmi rád, že na Slovensku rastie…