Aktuality

Workshop pre prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnej služby

13. apríla 2018 sa v bratislavskom hoteli Bôrik o 9:00 h uskutoční workshop, na ktorom Národný bezpečnostný úrad predstaví filozofiu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Podujatie je určené prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Cieľom úradu je priblížiť zainteresovaným subjektom ich postavenie a povinnosti, ktoré im vzniknú po nadobudnutí účinnosti zákona 1. apríla 2018.   V prípade, že máte záujem o účasť na…

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti

9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, pod číslom 69/2018. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá upravuje kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2018. Zákon ustanovuje minimálne bezpečnostné a notifikačné požiadavky za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a ďalej upravuje: pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, jednotný…

Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá…

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil prvý na medzinárodnom kybernetickom cvičení

24. – 25. januára 2018 sa v Budapešti konala konferencia SecOps Europe 2018, počas ktorej sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pre národné jednotky CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zúčastnené tímy museli počas simulovaného útoku prejsť rôznymi úlohami, vrátane hardeningu OS Linux, identifikácie malwaru, či odstraňovania nástrojov a prístupov útočníka. Technického cvičenia sa zúčastnili štyri tímy: SK-CERT (Slovenská republika), NÚKIB…

Národný bezpečnostný úrad a CERT-RO podpísali memorandum o porozumení

Národný bezpečnostný úrad prijal 18. – 19. decembra 2017 delegáciu z rumunskej národnej jednotky pre riešenie kybernetických incidentov CERT-RO (Romanian National Computer Security Incident Response Team). Išlo o prvú bilaterálnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo nastavenie mechanizmov týkajúcich sa výmeny a zdieľania informácií o kybernetických incidentoch a malvéroch, výmena skúseností z oblasti budovania národnej jednotky na…

Slovenská republika úspešne zavŕšila svoje prvé predsedníctvo v Stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť

Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika platforme predsedala historicky prvýkrát. Počas roka Národný bezpečnostný úrad usporiadal dve zasadnutia CECSP v Bratislave a jeden ad hoc míting styčných dôstojníkov pre…

Vláda schválila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

8. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na svojom 76. zasadnutí schválila návrh zákona kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Národného bezpečnostného úradu. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívnu realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky európskej smernice o sieťovej…

V Bukurešti sa uskutočnila medzinárodná konferencia Nové globálne výzvy v kybernetickej bezpečnosti

Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sa 30. – 31. októbra 2017 zúčastnili na medzinárodnej konferencii Nové globálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú zorganizovala rumunská jednotka na riešenie kybernetických incidentov – CERT-RO. Konferencia sa koná každoročne s cieľom sprostredkovať stretnutie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z vládneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií.  Tento rok organizátori vytvorili priestor…

Informácia o zraniteľnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov

Všeobecná informácia pre verejnosť (poskytnutá v zmysle čl. 17 ods. 4 písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES(Korigendum)) V zmysle nariadenia eIDAS poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom…