Aktuality

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil prvý na medzinárodnom kybernetickom cvičení

24. – 25. januára 2018 sa v Budapešti konala konferencia SecOps Europe 2018, počas ktorej sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pre národné jednotky CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zúčastnené tímy museli počas simulovaného útoku prejsť rôznymi úlohami, vrátane hardeningu OS Linux, identifikácie malwaru, či odstraňovania nástrojov a prístupov útočníka. Technického cvičenia sa zúčastnili štyri tímy: SK-CERT (Slovenská republika), NÚKIB…

Národný bezpečnostný úrad a CERT-RO podpísali memorandum o porozumení

Národný bezpečnostný úrad prijal 18. – 19. decembra 2017 delegáciu z rumunskej národnej jednotky pre riešenie kybernetických incidentov CERT-RO (Romanian National Computer Security Incident Response Team). Išlo o prvú bilaterálnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo nastavenie mechanizmov týkajúcich sa výmeny a zdieľania informácií o kybernetických incidentoch a malvéroch, výmena skúseností z oblasti budovania národnej jednotky na…

Slovenská republika úspešne zavŕšila svoje prvé predsedníctvo v Stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť

Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika platforme predsedala historicky prvýkrát. Počas roka Národný bezpečnostný úrad usporiadal dve zasadnutia CECSP v Bratislave a jeden ad hoc míting styčných dôstojníkov pre…

Vláda schválila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

8. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na svojom 76. zasadnutí schválila návrh zákona kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Národného bezpečnostného úradu. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívnu realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky európskej smernice o sieťovej…

V Bukurešti sa uskutočnila medzinárodná konferencia Nové globálne výzvy v kybernetickej bezpečnosti

Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sa 30. – 31. októbra 2017 zúčastnili na medzinárodnej konferencii Nové globálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú zorganizovala rumunská jednotka na riešenie kybernetických incidentov – CERT-RO. Konferencia sa koná každoročne s cieľom sprostredkovať stretnutie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z vládneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií.  Tento rok organizátori vytvorili priestor…

Informácia o zraniteľnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov

Všeobecná informácia pre verejnosť (poskytnutá v zmysle čl. 17 ods. 4 písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES(Korigendum)) V zmysle nariadenia eIDAS poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom…

Workshop ECSO o projektoch verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

20. októbra 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnil workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie zorganizoval Národný bezpečnostný úrad, ktorý je zakladajúcim členom ECSO. Jeho cieľom bolo predstaviť podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti informačných technológií platformu umožňujúcu ich účasť na realizácii konkrétnych projektov verejno-súkromného partnerstva (cPPP) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Workshop za úrad…

Október sa bude niesť v duchu Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti 2017

Európska únia pre svojich občanov každoročne pripravuje kampaň Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month). Jej posolstvá sú zamerané na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o bezpečnostných hrozbách prítomných v kybernetickom priestore a o možnostiach ako sa pred nimi chrániť. V dobe, v ktorej sa kybernetické útoky stávajú dennou rutinou, patrí budovanie bezpečnostného povedomia k…

Výzva na predkladanie projektov do súťaže na tému „kybernetická bezpečnosť“

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt, pričom výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola ECPA 2017, ktoré sa uskutoční…