Aktuality

Zákon o dôveryhodných službách nadobudol účinnosť

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o dôveryhodných službách, ktorý nahrádza v plnom rozsahu zákon o elektronickom podpise. Nový zákon upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb a pôsobnosť úradu v tejto oblasti. Zákon vznikol na základe prijatia európskeho nariadenia eIDAS, ktorého cieľom je v členských krajinách EÚ zosúladiť požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.      

Medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ v Bratislave

V Bratislave sa počas 28. – 29. septembra 2016 uskutočnilo medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ za účasti úradu. Organizátormi boli Európska komisia a Rada EÚ, ktorej aktuálne predsedá Slovenská republika. Podujatie sa zameriavalo na „Jednotný digitálny trh“ (Digital Single Market) a na témy digitalizácie európskeho priemyslu, elektronický obchod, internet vecí (IoT) a elektronické súkromie (ePrivacy). Na podujatí Európska komisia informovala…

V októbri nás čaká Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month – ECSM) je kampaňou Európskej únie a cieľom je zvyšovanie povedomia ohľadom kybernetickej bezpečnosti u občanov EÚ. Prostredníctvom osvety informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania praktík a súťaží sa kampaň usiluje o zmenu vnímania bezpečnostných rizík. Október je už každoročne Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti a organizuje ho Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť…

Slovensko prvýkrát viedlo skupinu Friends of Presidency on Cyber Issues

V Bruseli sa 22. júla 2016  v priestoroch Rady EÚ uskutočnilo zasadnutie skupiny  Friends of Presidency on Cyber Issues (Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti). Zasadnutie viedla prvýkrát Slovenská republika, ako predsedajúca krajina Rady EÚ 2016. Skupinu tvoria zástupcovia všetkých členských krajín EÚ a zameriava sa predovšetkým na otázky kybernetickej bezpečnosti. Na začiatku zasadnutia sa v stručnosti predstavili hlavné priority slovenského predsedníctva…

Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo obrany SR organizovalo 20. júla 2016 konferenciu o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú otvoril minister obrany Peter Gajdoš. Cieľom podujatia bolo prediskutovať na odbornej úrovni možnosti spolupráce v kybernetickej bezpečnosti.  Pozvanie na udalosť prijal aj úrad, za ktorý jeho vyslaný zástupca vystúpil v sekcii spolupráca na politickej úrovni s témou prezentácie “The challenges of cyber space…

Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

V Štrasburgu sa 5. júla 2016 uskutočnil ceremoniál podpísania verejno-súkromného partnerstva medzi Európskou komisiou (EK) a Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti (ECSO). Za EK zmluvu podpisoval eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger a za ECSO jej prvý predseda Luigi Rebbufi. Úrad ako zakladajúci člen ECSO sa ceremoniálu zúčastnil prostredníctvom svojho zástupcu. Zmluvu následne podpísali všetci zástupcovia členov ECSO. Verejno-súkromné…

Prestížna medzinárodná konferencia Cyber Week 2016

V dňoch 19.-23. júna 2016 sa v Tel Avive uskutočnil 6.ročník medzinárodnej konferencie Cyber Week 2016, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné konferencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  Na jednom mieste sa majú možnosť stretnúť svetoví odborníci spoločne s akademickou obcou, výskumnými a bezpečnostnými pracovníkmi, zahraničnými diplomatmi a aj zástupcami štátnych inštitúcií, ktoré majú ako kompetenciu oblasť kybernetickej bezpečnosti.  Podujatie má za svoj…

Konferencia Digital and Open Government v Amsterdame

V dňoch 1.-3. júna 2016 sa v Amsterdame uskutočnila medzinárodná konferencia Digital and Open Government. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia o stave kybernetickej bezpečnosti na Slovensku, ktorú prezentoval úrad prostredníctvom svojho zástupcu. Úrad ako národná autorita v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa aktívne zapája do prezentovania problematiky doma, ale aj v zahraničí. Túto iniciatívu ocenilo aj Stále…

Seminár o kybernetickej bezpečnosti zaplnil priestory Technopolu

V bratislavskom Congress Centre Technopol sa 30. mája 2016 uskutočnil seminár o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike, ktorý organizoval úrad. Cieľom semináru bolo vzájomné stretnutie odborníkov na problematiku kybernetickej bezpečnosti z prostredia súkromnej sféry, akademickej obce a so zástupcami jednotlivých rezortov. Úrad chcel touto cestou predstaviť súčasný stav kybernetickej bezpečnosti a jeho víziu, ktorou sa bude oblasť uberať….