Medzinárodné uznanie pre Národnú jednotku SK-CERT

Národnej jednotke SK-CERT bol dňa 03.05.2018 udelený druhý stupeň členstva v rámci TI (Trusted Introducer Service) – štatút „Akreditovaný“ (angl. Accredited), ktorým sa stala plnohodnotným členom spoločenstva jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a získala tak medzinárodné uznanie. Bližšie informácie o členstve v TI sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/sk-cert.html Táto udalosť spoločne s členstvom v CSIRT Network a s nedávnym…

Prvý zo série workshopov k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 13. apríla 2018 uskutočnil workshop zameraný na objasnenie postavenia a povinností prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb. 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá komplexne poníma problematiku bezpečnosti v národnom kybernetickom priestore. Zavádza nové povinnosti pre regulované subjekty, sústreďuje hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov v jednotnom informačno-komunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky…

Slovenská republika bola zaradená na prvé miesto v globálnom indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI

Do globálneho indexu kybernetickej bezpečnosti NCSI (National Cyber Security Index) pribudlo osem nových krajín. Jednou z týchto krajín je aj Slovenská republika, ktorá sa zároveň stala jeho novým lídrom. Toto umiestnenie odzrkadľuje vysokú mieru úsilia investovaného do rozvoja kybernetickej bezpečnosti v uplynulých rokoch. Slovensko dosiahlo maximálne skóre v 7 z 12 hodnotených indikátorov a s celkovým…

Workshop pre prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnej služby

13. apríla 2018 sa v bratislavskom hoteli Bôrik o 9:00 h uskutoční workshop, na ktorom Národný bezpečnostný úrad predstaví filozofiu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Podujatie je určené prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Cieľom úradu je priblížiť zainteresovaným subjektom ich postavenie a povinnosti, ktoré im vzniknú po nadobudnutí účinnosti zákona 1. apríla 2018.   V prípade, že máte záujem o účasť na…

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti

9. marca 2018 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, pod číslom 69/2018. Ide o prvú legislatívnu normu, ktorá upravuje kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2018. Zákon ustanovuje minimálne bezpečnostné a notifikačné požiadavky za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a ďalej upravuje: pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, jednotný…

Výzva na registráciu do „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“

Európska komisia vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti (verejné, súkromné, akademické, atď.) s cieľom podnietiť výskum, vývoj a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výsledky tohto mapovania budú prenesené do tzv. „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas), ktorý bude verejne prístupný a bude cenným nástrojom a referenciou pre odbornú komunitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá hľadá…

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil prvý na medzinárodnom kybernetickom cvičení

24. – 25. januára 2018 sa v Budapešti konala konferencia SecOps Europe 2018, počas ktorej sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie pre národné jednotky CERT v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zúčastnené tímy museli počas simulovaného útoku prejsť rôznymi úlohami, vrátane hardeningu OS Linux, identifikácie malwaru, či odstraňovania nástrojov a prístupov útočníka. Technického cvičenia sa zúčastnili štyri tímy: SK-CERT (Slovenská republika), NÚKIB…

Národný bezpečnostný úrad a CERT-RO podpísali memorandum o porozumení

Národný bezpečnostný úrad prijal 18. – 19. decembra 2017 delegáciu z rumunskej národnej jednotky pre riešenie kybernetických incidentov CERT-RO (Romanian National Computer Security Incident Response Team). Išlo o prvú bilaterálnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bolo nastavenie mechanizmov týkajúcich sa výmeny a zdieľania informácií o kybernetických incidentoch a malvéroch, výmena skúseností z oblasti budovania národnej jednotky na…

Slovenská republika úspešne zavŕšila svoje prvé predsedníctvo v Stredoeurópskej platforme pre kybernetickú bezpečnosť

Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP) vznikla s cieľom rozvíjať spoluprácu krajín V4 a Rakúska v oblasti kybernetickej bezpečnosti a upevňovať ich postavanie v celoeurópskom prostredí. V roku 2017 Slovenská republika platforme predsedala historicky prvýkrát. Počas roka Národný bezpečnostný úrad usporiadal dve zasadnutia CECSP v Bratislave a jeden ad hoc míting styčných dôstojníkov pre…