Vláda schválila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

8. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na svojom 76. zasadnutí schválila návrh zákona kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Národného bezpečnostného úradu. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec, ktorý umožní efektívnu realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, a zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku priority a požiadavky európskej smernice o sieťovej…

V Bukurešti sa uskutočnila medzinárodná konferencia Nové globálne výzvy v kybernetickej bezpečnosti

Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sa 30. – 31. októbra 2017 zúčastnili na medzinárodnej konferencii Nové globálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú zorganizovala rumunská jednotka na riešenie kybernetických incidentov – CERT-RO. Konferencia sa koná každoročne s cieľom sprostredkovať stretnutie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti z vládneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií.  Tento rok organizátori vytvorili priestor…

Informácia o zraniteľnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov

Všeobecná informácia pre verejnosť (poskytnutá v zmysle čl. 17 ods. 4 písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES(Korigendum)) V zmysle nariadenia eIDAS poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom…

Workshop ECSO o projektoch verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

20. októbra 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnil workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie zorganizoval Národný bezpečnostný úrad, ktorý je zakladajúcim členom ECSO. Jeho cieľom bolo predstaviť podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti informačných technológií platformu umožňujúcu ich účasť na realizácii konkrétnych projektov verejno-súkromného partnerstva (cPPP) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Workshop za úrad…

Október sa bude niesť v duchu Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti 2017

Európska únia pre svojich občanov každoročne pripravuje kampaň Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month). Jej posolstvá sú zamerané na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti o bezpečnostných hrozbách prítomných v kybernetickom priestore a o možnostiach ako sa pred nimi chrániť. V dobe, v ktorej sa kybernetické útoky stávajú dennou rutinou, patrí budovanie bezpečnostného povedomia k…

Výzva na predkladanie projektov do súťaže na tému „kybernetická bezpečnosť“

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt, pričom výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola ECPA 2017, ktoré sa uskutoční…

Európska komisia predstavila „kybernetický balík“

Európska komisia v kontexte prejavu jej predsedu o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu (13. septembra 2017) predstavila balík iniciatív jednotného digitálneho trhu so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ktorý pozostáva najmä z predstavenia novej Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, či návrhu nového mandátu Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Posolstvo Komisie je jednoznačné. Sme v období digitálnej evolúcie a rozvoja…

Predseda Európskej komisie poukázal na potrebu posilnenia kybernetickej bezpečnosti v Európe

13. septembra 2017 v Štrasburgu vystúpil predseda Európskej komisie Jean-Claude Junkcer pred poslancami Európskeho parlamentu s výročným prejavom o stave Únie. V úvode prejavu zhodnotil činnosti Komisie v kľúčových oblastiach, ktoré boli širším rozpracovaním diskusií zo summitu 27 lídrov EÚ v Bratislave (16. septembra 2016). Následne predstavil svoje priority pre nasledujúci rok a načrtol predstavu plánu pre…

Úrad organizuje workshop ECSO pre podnikateľov

20. októbra 2017 organizuje úrad workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie je určené podnikateľom v oblasti IT, ktorým by úrad v spolupráci s ECSO rád predstavil aktivity organizácie a poukázal na jej ročné pôsobenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.   ECSO je nezávislá organizácia združujúca vyše 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce a…

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil druhý na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEX 2017

25. júla 2017 sa uskutočnil tretí ročník medzinárodného kybernetického cvičenia CyberEx 2017, ktorého organizátorom bol španielsky Národný Inštitút pre kybernetickú bezpečnosť (INCIBE) spolu s Organizáciou amerických štátov (OAS). Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosti účastníkov analyzovať kybernetické útoky a reagovať na ne. Cvičenie malo tento rok rekordnú účasť. Celkovo bolo vytvorených 65 tímov (maximálne päť členov), ktoré…