15. výročie Národného bezpečnostného úradu

V mesiaci november je tomu presne 15 rokov, kedy úrad začal so svojou činnosťou. Za tento čas prešiel mnohými zmenami, ktoré ho vyprofilovali do dnešnej podoby. Možno konštatovať, že za uplynulých 15 rokov sa úradu podarilo úspešne potvrdiť svoju pozíciu medzi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ale aj medzi partnermi na medzinárodnej úrovni. Pri tejto príležitosti úrad…

Slovenské predsedníctvo významne posilňuje spoluprácu krajín EÚ v kybernetickom priestore

Výbor stálych zástupcov Rady EÚ schválil mandát na vytvorenie novej permanentnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti. Jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ bolo nájsť konsenzus všetkých členských krajín EÚ a schváliť predĺženie mandátu ad hoc formácie Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti. Ambicióznejšou iniciatívou slovenského predsedníctva však bolo okrem predĺženia pôvodného mandátu, aj získanie podpory členských krajín…

V Bratislave sa uskutočnil Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ

Úrad v spolupráci s Agentúrou EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť  (ENISA) organizoval v dňoch 17. – 18. októbra 2016 v Bratislave Workshop o sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ. Išlo o jedno z oficiálnych podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Primárnym cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti špecifické výzvy a príležitosti, ktoré pre EÚ a členské štáty vyplynuli po prijatí smernice NIS. Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti…

Pozvánka pre podnikateľov na prezentáciu

V záujme informovať podnikateľov úrad pripravil vo svojich priestoroch prezentácie na tému Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Prvá sa konala 27. októbra 2016, druhá sa uskutočnila 13. decembra 2016. Prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

Zákon o dôveryhodných službách nadobudol účinnosť

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon o dôveryhodných službách, ktorý nahrádza v plnom rozsahu zákon o elektronickom podpise. Nový zákon upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb a pôsobnosť úradu v tejto oblasti. Zákon vznikol na základe prijatia európskeho nariadenia eIDAS, ktorého cieľom je v členských krajinách EÚ zosúladiť požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.      

Medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ v Bratislave

V Bratislave sa počas 28. – 29. septembra 2016 uskutočnilo medzinárodné podujatie „Digital Assembly 2016“ za účasti úradu. Organizátormi boli Európska komisia a Rada EÚ, ktorej aktuálne predsedá Slovenská republika. Podujatie sa zameriavalo na „Jednotný digitálny trh“ (Digital Single Market) a na témy digitalizácie európskeho priemyslu, elektronický obchod, internet vecí (IoT) a elektronické súkromie (ePrivacy). Na podujatí Európska komisia informovala…

V októbri nás čaká Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Month – ECSM) je kampaňou Európskej únie a cieľom je zvyšovanie povedomia ohľadom kybernetickej bezpečnosti u občanov EÚ. Prostredníctvom osvety informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania praktík a súťaží sa kampaň usiluje o zmenu vnímania bezpečnostných rizík. Október je už každoročne Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti a organizuje ho Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť…

Slovensko prvýkrát viedlo skupinu Friends of Presidency on Cyber Issues

V Bruseli sa 22. júla 2016  v priestoroch Rady EÚ uskutočnilo zasadnutie skupiny  Friends of Presidency on Cyber Issues (Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti). Zasadnutie viedla prvýkrát Slovenská republika, ako predsedajúca krajina Rady EÚ 2016. Skupinu tvoria zástupcovia všetkých členských krajín EÚ a zameriava sa predovšetkým na otázky kybernetickej bezpečnosti. Na začiatku zasadnutia sa v stručnosti predstavili hlavné priority slovenského predsedníctva…

Konferencia o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo obrany SR organizovalo 20. júla 2016 konferenciu o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú otvoril minister obrany Peter Gajdoš. Cieľom podujatia bolo prediskutovať na odbornej úrovni možnosti spolupráce v kybernetickej bezpečnosti.  Pozvanie na udalosť prijal aj úrad, za ktorý jeho vyslaný zástupca vystúpil v sekcii spolupráca na politickej úrovni s témou prezentácie “The challenges of cyber space…

Podpísanie verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

V Štrasburgu sa 5. júla 2016 uskutočnil ceremoniál podpísania verejno-súkromného partnerstva medzi Európskou komisiou (EK) a Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti (ECSO). Za EK zmluvu podpisoval eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger a za ECSO jej prvý predseda Luigi Rebbufi. Úrad ako zakladajúci člen ECSO sa ceremoniálu zúčastnil prostredníctvom svojho zástupcu. Zmluvu následne podpísali všetci zástupcovia členov ECSO. Verejno-súkromné…