Úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti

V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad 23. januára 2020 Memorandum o spolupráci so slovenským zastúpením Asociácie auditu a kontroly informačných systémov (ISACA Slovensko). Strany memoranda sa dohodli na spolupráci pri zastrešovaní odborných diskusií, prezentácii najvhodnejších prístupov k vzdelávaniu v informačnej…

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ“

Národný bezpečnostný úrad plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti. Národný bezpečnostný úrad reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu č. OPII-2019/7/5-DOP „Malé zlepšenia eGov služieb“, vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorého výsledkom bude vybudovanie…

Varovanie pred možným zvýšením škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred možným zvýšením aktivít zo strany niektorých štátom podporovaných APT skupín alebo jednotlivcov v globálnom kybernetickom priestore, teda aj v kybernetickom priestore Slovenskej republiky z dôvodu zvýšeného napätia v blízkovýchodnom regióne. Zvýšené geopolitické napätie a hrozby agresie môžu viesť ku kybernetickým útokom na rôzne ciele v kybernetickom priestore najmä členských krajín NATO a tiež…

Pracovný tím NBÚ nominovaný na ocenenie Úradnícky čin roka

26. novembra 2019 sa v priestoroch Hub Hub v Bratislave uskutočnilo historicky prvé slávnostné odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka organizované Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu. Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka bolo zviditeľniť iniciatívnosť,…

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo Advanced status vyspelosti jednotky CSIRT

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo v meraní vyspelosti CSIRT jednotky status „Advanced“, teda najvyšší stupeň hodnotenia podľa pravidiel Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Vyspelosť jednotky CSIRT je podľa kritérií ENISA merateľný súbor parametrov z rôznych oblastí, ktoré sú v rámci jednotky riešené. Spôsob riešenia jednotlivých parametrov určuje mieru vyspelosti jednotky CSIRT. CSIRT Network používa metriku…

Okrúhly stôl komunity kybernetickej bezpečnosti

27. novembra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v poradí druhý okrúhly stôl venovaný aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Pozvanie prijali predstavitelia odbornej verejnosti z radov orgánov verejnej moci, profesijných združení a prevádzkovateľov základných služieb. Stretnutie otvoril riaditeľ úradu Roman Konečný prezentovaním svojho zámeru spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry a odštartovať efektívnu a otvorenú diskusiu k spoločným prienikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti….

SK-CERT pripravuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT organizuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení, ktoré preveria pripravenosť jednotlivých účastníkov voči kybernetickým hrozbám. Cieľom cvičenia bude precvičiť manažérske postupy a rozhodnutia pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a ukázať presah kybernetickej bezpečnosti a jej incidentov do rôznych oblastí manažmentu spoločnosti. Table-Top cvičenie je netechnické cvičenie, zamerané na tréning rozhodovania v situáciách, kedy…

Úrad predstavil novú vyhlášku o administratívnej bezpečnosti

29. októbra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v hoteli Sorea Regia prezentáciu novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. V hlavnej časti prezentácie boli podrobne a názorne vysvetlené jednotlivé ustanovenia novej právnej úpravy (účinnej od 1. januára 2020) a ich aplikácia na príkladoch informatívne vypracovaných vzorov. Veľká…

Kybernetická bezpečnosť je fenoménom 21. storočia

7. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice – Depozitnej knižnice NATO v Bratislave konal 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra organizovaného Euroatlantickým centrom pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Podujatie slávnostne otvorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s prezidentom…

Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks – High-level report). Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v 5 základných oblastiach: Hrozby a aktéri – správa uvádza scenáre ohrozenia, ktoré môžu…