Október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa pod záštitou Európskej komisie, Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a ich partnerov organizuje kampaň zameranú na zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť v rámci Európskej únie a na rozšírenie všeobecného povedomia v tejto oblasti. Súčasťou osvetových aktivít sú konferencie, národné kampane šírenia bezpečnostného povedomia, workshopy a mnohé iné zaujímavé aktivity. Sú…

Návod na oznamovanie zraniteľností

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností, ktorý návod slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, bezpečnostných aktivistov, ale aj pre laickú verejnosť. V návode sa uvádza podrobný postup a odporúčané kroky pri oznamovaní novoobjavených zraniteľností, ale aj postup pri oznamovaní už existujúcich zraniteľností nájdených na prevádzkovaných systémoch a službách. „Vytvorenie uceleného návodu na oznamovanie zraniteľností je…

Nová vyhláška o administratívnej bezpečnosti

1. januára 2020 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti ochrany utajovaných skutočností, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. Národný bezpečnostný úrad pri tejto príležitosti usporiada prezentáciu, na ktorej predstaví základné tézy legislatívnej úpravy, uvedie pripravované zmeny a objasní ich praktické dopady. Administratívna bezpečnosť sa…

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 zriadil Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej jednotky SK‑CERT. Vytvorením Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (www.sk-cert.sk) si úrad plní úlohu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR 2015-2020. „Budovanie spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre NBÚ najvyššou prioritou. Cieľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT bude nielen…

Nový bezpečnostný dotazník podnikateľa

V súvislosti s novelizáciou zákona proti byrokracii Národný bezpečnostný úrad 1. septembra 2019 vydáva nový bezpečnostný dotazník podnikateľa. Okrem už skôr zrušenej povinnosti predkladať úradu v rámci žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky výpis z Obchodného registra SR, výpis zo Živnostenského registra SR a list vlastníctva z katastra nehnuteľností už podnikateľ nepredkladá: ročné účtovné závierky za posledných päť rokov, osvedčenie o registrácii…

Spájanie odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry

Národný bezpečnostný úrad pokračuje v rozširovaní spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti s profesijnými organizáciami. V záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom vytvoriť podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností pri výmene informácií a skúseností podpísal Národný bezpečnostný úrad nové memorandá o spolupráci s tromi profesijnými organizáciami. K spolupráci s úradom 30. júla 2019 pristúpilo občianske združenie AFCEA Slovakia, 12. augusta 2019…

Oznam

V súvislosti s novelou  zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Národný bezpečnostný úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci  do 31. júla 2019. S účinnosťou od 1. augusta 2019 je oprávnenou organizáciou na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre…

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019 spojilo zástupcov členských štátov pri riešení krízovej kyberneticko-bezpečnostnej situácii 2. a 3. júla 2019 sa v Paríži uskutočnilo vysokoúrovňové Table-Top cvičenie BlueOLEx 2019, založené na Odporúčaní komisie o koordinovanej reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu (1Blueprint for Coordinated response to large-scale cross-border cybersecurity incidents and crises).     Cvičenie organizovala…

Konferencia OBSE o kybernetickej bezpečnosti

17. a 18. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačno-komunikačných systémov Cyber/ICT Security for a safer future: The OSCE’s role in fostering regional cyber stability. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 36 účastníckych krajín OBSE a desiatky predstaviteľov mimovládneho a súkromného sektora. Hlavnými hosťami dvojdňovej konferencie boli námestníčka generálneho…

Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti

4. júna 2019 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti“. Konferenciu organizovala Katedra informatiky a manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a AFCEA Slovakia ako súčasť projektu „Správaj sa bezpečne“. Záštitu nad konferenciu prevzali Dr. h….