Aplikácie pre podpis a pečať

Aplikácie pre vyhotovovanie a validovanie kvalifikovaného elektronického podpisu/ kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky musia byť v súlade s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnymi požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 910/2014 mapovanými do technických postupov v dokumente Schéma dohľadu (SD), najmä SD čl. 32, 40, 26 a 36 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (metodické usmernenie k Povinným formátom kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES) pre subjekt verejného sektora pri vyhotovovaní a validácii).

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 certifikáciu aplikácií na vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate nevyžaduje. Na vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate je možné použiť necertifikovanú aplikáciu, ktorá spĺňa požiadavky vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívne požiadavky nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

Podpisovateľ a vyhotoviteľ pečate môže požiadať o informácie o vlastnostiach aplikácie od dodávateľa (výrobcu) aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis / pečať (QES) vo forme deklarácie dodávateľa uvedenej v časti dôveryhodné služby / e-formuláre, ktorej obsah výrobca vyplní a podpíše alebo zapečatí svojím QES, prípadne aktualizuje a podpíše / zapečatí svojím QES orgán posudzovania zhody v súlade s podmienkami v dokumente Schéma dohľadu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia