Aplikácie pre podpis a pečať

Aplikácie pre vyhotovovanie a validovanie kvalifikovaného elektronického podpisu/ kvalifikovanej elektronickej pečate (QES) a kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky (QTS) musia byť v súlade s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnymi požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 mapovanými do technických postupov v dokumente Schéma dohľadu (SD), najmä SD čl. 32, 40, 26 a 36 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (metodické usmernenie k Povinným formátom kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES) pre subjekt verejného sektora pri vyhotovovaní a validácii).

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia