Certifikované produkty

Podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate musí byť použité certifikované zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD).

(QSCD) sú určené na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov a na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 certifikáciu aplikácií na vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate nevyžaduje (z rozsahu certifikačných činností by sa mali vylúčiť aplikácie na vyhotovovanie podpisov). V Slovenskej republike bolo používanie certifikovaných aplikácií povinné len pre subjekty verejného sektora v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. Tento výnos bol opatrením Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov novelizovaný a certifikácia aplikácií nie je povinná ani pre subjekty verejného sektora. Na vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej pečate je možné použiť necertifikovanú aplikáciu, ktorá spĺňa požiadavky vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívne požiadavky nariadenia (EÚ) č. 910/2014. V minulosti vydané certifikáty aplikácií sú platné len pre danú verziu aplikácie s konkrétnymi digitálnymi odtlačkami dôveryhodných súborov (neplatia pre verzie aplikácie, ktorých dôveryhodné súbory boli zmenené) a vyjadrujú legislatívny stav k 12.03.2018.

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 certifikáciu elektronických podateľní nevyžaduje. Certifikácia elektronickej podateľne nie je povinná. V minulosti vydané platné osvedčenia o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi vyjadrujú legislatívny stav do 18.10.2016.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia