Certifikované produkty

Podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate musí byť použité certifikované zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a/alebo zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD).

(QSCD) sú určené na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov a na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 certifikáciu aplikácií pre QES/QTS nevyžaduje. V Slovenskej republike bolo používanie certifikovaných aplikácií povinné len pre subjekty verejného sektora v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. Tento výnos bol opatrením Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov novelizovaný a certifikácia aplikácií pre subjekty verejného sektora nie je povinná. Bližšie informácie k aplikáciám sa nachádzajú v časti Aplikácie pre podpis a pečať.

Produkty pre poskytovateľov služieb boli certifikované v zmysle zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. V zmysle § 10 zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) úrad ich certifikáciu nevykonáva.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia