Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD)

Zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a/alebo zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Úrad momentálne neeviduje žiadne QSCD, ktoré by malo platný certifikát úradu.

Zoznam QSCD podľa čl. 3 bodu 23 a 32 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a bezpečných zariadení na vyhotovenie podpisu (SSCD), na ktoré sa vzťahuje prechodné opatrenie stanovené v čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 zverejňuje a vedie Komisia.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia