Schémy dohľadu

Podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia eIDAS členské štáty určia orgán dohľadu usadený na ich území alebo po vzájomnej dohode s iným členským štátom orgán dohľadu usadený v danom inom členskom štáte. Tento orgán je zodpovedný za úlohy dohľadu v určujúcom členskom štáte.

Úrad je orgánom dohľadu v Slovenskej republike.

Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb sa zverejňuje pre zabezpečenie spoločných základných požiadaviek v oblasti dohľadu s cieľom zabezpečiť porovnateľnú úroveň bezpečnosti kvalifikovaných dôveryhodných služieb v celej Únii. Schéma dohľadu zabezpečuje tento cieľ mapovaním právnych požiadaviek do technických postupov, čím sa splní cieľ, uľahčiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej Únii a umožní členským štátom prijať porovnateľné postupy na základe vzájomnej výmeny informácií o svojich činnostiach dohľadu a najlepších postupoch v tejto oblasti.

9 dôveryhodných služieb, ktoré môžu získať kvalifikovaný štatút:

  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí
  • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
  • Kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky

Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Schéma dohľadu

Verzia

Pečať NBÚ

SK: SchemaDohladu.docx
(01.07.2019, docx, 560 kB),
SchemaDohladu.pdf
(01.07.2019, pdf, 2.14 MB)

1.4

SchemaDohladu.docx.p7s
(01.07.2019, p7s, 12.07 kB)

EN: SupervisionScheme.docx
01.07.2019, docx, 559 kB),
SupervisionScheme.pdf
(01.07.2019, pdf, 1.96 MB)

1.4

SupervisionScheme.docx.p7s
(01.07.2019, p7s, 12.07 kB)

Certifikačná schéma

Certifikačná schéma

Verzia

Pečať NBÚ

SK: CertifikacnaSchemaNBU.pdf
(18.01.2017, pdf, 669 kB),
checklistAuditTSP.xlsx
(18.01.2017, xlsx, 122 kB)

0.3

checklistAuditTSP.xlsx.p7s
(18.01.2017, p7s, 13.4 kB)

Vaše prípadné pripomienky na zmeny v uvedenom návrhu certifikačnej schémy je možné zasielať na adresu podatelna@nbu.gov.sk

Požiadavky na prevádzku poskytovateľov dôveryhodných služieb

Požiadavky na prevádzku

Verzia

Pečať NBÚ

SK: PoziadavkyPrevadzkyTSP.rtf
(22.03.2017, rtf, 244 kB),
PoziadavkyPrevadzkyTSP.pdf
 (22.03.2017, pdf, 308 kB)

2.0

PoziadavkyPrevadzkyTSP.rtf.p7s
(22.03.2017, p7s, 7.03 kB)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia