Dôveryhodná infraštruktúra

Podľa čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 členské štáty môžu vyžadovať, aby orgán dohľadu zriadil, udržiaval a aktualizoval dôveryhodnú infraštruktúru v súlade s podmienkami podľa vnútroštátneho práva.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia