e-formuláre

 

e-formulár Popis

DeklaraciaAplikacieQESv1_2.pdf
(30.05.2018, SK: verzia 1.2., pdf, 788 kB,)

DeclarationApplicationQES.pdf
(30.05.2018, EN: verzia 1.2, pdf, 663 kB)

Deklarácia dodávateľa (výrobcu) aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (QES) podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 je formulár obsahujúci základný prehľad vlastností aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať (QES). Použitím jednej alebo viacerých aplikácií pre QES musí subjekt verejného sektora splniť každú požiadavku vo formulári označenú zelenou. Použitím aplikácie pre QES musí subjekt verejného sektora splniť aspoň jednu z požiadaviek označených hnedou v  danej kapitole formulára.

Ak požiadavka v označenej položke je červená, aplikácia je určená pre uzatvorené systémy a nemala by byť použitá pre verejnú komunikáciu. Aplikácie pre verejnú komunikáciu nedodržiavajú pravidlá pre uzatvorený systém. Nedodržanie pravidiel definovaných pre uzatvorené systémy, ktoré nie sú verejne známe a dostupné,  môže viesť k zneužitiu a podvodom.

Formulár po vyplnení podpisuje/pečatí dodávateľ (výrobca) aplikácie a môže ho aktualizovať a podpísať/zapečatiť aj certifikačný orgán. Vyplnený formulár zverejňuje dodávateľ (výrobca) aplikácie pre QES na svojom webovom sídle a môže požiadať úrad o jeho zverejnenie na webovom sídle úradu. Ak úrad v procese dohľadu v spolupráci s certifikačným orgánom zistí odlišnosti od legislatívnych požiadaviek v aplikácii pre QES, úrad tieto zistenia zverejní v samostatnom dokumente aj s prípadným vyplneným formulárom na webovom sídle úradu.

Poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby.pdf

(16.05.2019, pdf, 862 kB)

Zmena poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby.pdf

 (16.05.2019, pdf, 1,04 MB)

Ukončenie poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby.pdf

(16.05.2019, pdf, 668 kB)

Formulár oznámenia o zámere poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o zámere jej zmeny alebo o zámere jej ukončenie vypĺňa poskytovateľ dôveryhodnej služby a zasiela úradu (orgánu dohľadu). Jeden formulár  musí obsahovať len jednu dôveryhodnú službu. Jedna dôveryhodná služba môže pozostávať z viacerých služieb ako napr. zo služby certifikačnej autority (CA) a služby OCSP, ktorých údaje sa uložia v samostatných záznamoch dôveryhodného zoznamu (TL). Údaje o dôveryhodných službách môžu byť uvedené aj v rovnakom zázname TL a rozlišujú sa hodnotou v rozšírení TL napr. pre podpis/pečať.

Úrad na základe posúdenia a vykonaných zmien v dôveryhodnom zozname, formulár aktualizuje a podpíše alebo zapečatí a zašle ho poskytovateľovi dôveryhodnej služby ako súčasť posúdenia jeho žiadosti.

Vyplnený PDF e-formulár, zasielaný napríklad ako príloha všeobecnej agendy, môžete elektronicky podpísať alebo zapečatiť napríklad v bezplatnej aplikácii QES. Pri viacnásobnom podpise odporúčame dokumenty podpisovať v ASiC kontajneri, kde je možné súčasne podpísať aj iné dokumenty, pridávať ďalšie dokumenty a spoločne podpísať všetky dokumenty. Ak použijete Adobe PDF aplikácie, je potrebné ich nastaviť podľa obrázku1, obrázku2 a obrázku3.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia