Dôveryhodné služby

dovera_3Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Tieto elektronické služby sa spravidla poskytujú za odplatu.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Poskytovateľ dôveryhodných služieb bez kvalifikovaného štatútu predkladá úradu elektronicky Oznámenie o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby (30.05. 2018, pdf, 838 kB) alebo v listinnej forme. K oznámeniu sa prikladajú certifikáty príslušnej kvalifikovanej dôveryhodnej služby, ktoré sa po udelení kvalifikovaného štatútu zaraďujú do dôveryhodného zoznamu. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje ako kvalifikované len tie dôveryhodné služby, na ktoré mu je udelený kvalifikovaný štatút. Udelenie kvalifikovaného štatútu za každú požadovanú kvalifikovanú dôveryhodnú službu je spoplatnené v zmysle položky 268 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti dôveryhodných služieb uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia