Certifikačné politiky

Podľa čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 členské štáty môžu vyžadovať, aby orgán dohľadu zriadil, udržiaval a aktualizoval dôveryhodnú infraštruktúru v súlade s podmienkami podľa vnútroštátneho práva.

Dôveryhodná infraštruktúra je, pri identifikácii súladu s podmienkami podľa vnútroštátneho práva, založená na identifikácii certifikátov prostredníctvom OID identifikátorov certifikačných politík, ktoré vydáva úrad.

OID 1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2

Certifikát je vydaný v súlade s vnútroštátnym právom podľa pravidiel definovaných podľa čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 pre dôveryhodnú infraštruktúru. Vydavateľom certifikátu je úrad alebo dôveryhodná služba poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorej kvalifikovaný štatút udelil úrad.

Certifikačná politika (CP) obsahuje záväzné postupy a povinnosti Národného bezpečnostného úradu pre vydávanie a správu certifikátov verejných kľúčov (certifikáty) koreňovej certifikačnej autority (KCA). CP zároveň profiluje aj certifikačné politiky, použité pri vydávaní a zrušovaní certifikátov na správu a kvalifikovaných certifikátov kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich kvalifikované certifikáty (QCA), ktorým kvalifikovaný štatút udelil úrad v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dokument certifikačnej politiky je zverejnený na webovom sídle koreňovej certifikačnej autority úradu.

OID 1.3.158.36061701.1.3.2

Slúži na identifikáciu služby “vyhotovovania elektronických časových pečiatok”, ktorú poskytuje prostredníctvom OCSP protokolu IETF RFC 6960 (OnlineCertificate Status Protocol) s využitím rozšírenia Nonce, definovanom v IETF RFC 6960. Nonce obsahuje hash z DER kódovaného digitálneho podpisu (ktorý sa časovo pečiatkuje) a hash je uložený v DER kódovanom objekte typu MessageImprint, ktorý je definovaný v IETF RFC 3161 – Time-StampProtocol (TSP). Čas je uvedený v položke producedAt OCSP odpovede definovanej v IETF RFC 6960 s presnosťou minimálne na 1 sekundu.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia