Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy upravuje čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate čl. 38 nariadenia. Požiadavky na kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel definuje čl. 45 nariadenia.

Národné rozšírenia pre kvalifikované certifikáty určuje národná legislatíva a ich mapovanie do technických postupov definuje schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia