Zoznam oprávnení

Aktuálna verzia zoznamu oprávnení (23.10.2023, pdf, 1,86 MB, pečať p7s)

Pôvodná verzia zoznamu oprávnení (07.12.2016, pdf, 762 kB)

Národná legislatíva ukladá Národnému bezpečnostnému úradu povinnosť viesť a na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam oprávnení. Národný bezpečnostný úrad zverejňuje zoznam oprávnení na svojom webovom sídle vo forme podpísaného alebo zapečateného PDF súboru kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Odporúčame kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov použiť aktuálnu verziu zoznamu oprávnení, vrátane čísiel oprávnení (od čísla OID 1.3.158.36061701.1.1.1000). Zároveň odporúčame štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy, aby žiadali o vydanie príslušných mandátnych certifikátov z aktuálnej verzie zoznamu oprávnení.

Identifikácia oprávnenia pre strojové spracovanie sa uvádza v rozšírení certifikátu v položke objektového identifikátora (OID) certifikačnej politiky certificatePolicies OID (2.5.29.32), kde sa za číslo oprávnenia doplní posledná číslica (wxyz) OID s hodnotou 1.3.158.36061701.1.1.wxyz identifikujúcou oprávnenie.

Príklad pre číslo oprávnenia 1111 je OID 1.3.158.36061701.1.1111, pričom textový popis oprávnenia sa môže nachádzať v položke notice rozšírenia certifikátu certificatePolicies OID (2.5.29.32).

Podrobnosti o obsahu položiek certifikátu sú uvedené v schéme dohľadu v kapitole “SD čl. 28 ods. 3, čl. 38 ods. 3 a odôvodnenia 58 nariadenia (EÚ) č. 910/2014”.

Postup pri žiadosti o zápis nového oprávnenia do zoznamu oprávnení (29.06.2017, pdf, 96 kB)

Žiadosť o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení (29.06.2017, pdf, 1,14 MB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia