Poskytovanie KDS pre OVM

V súvislosti s novelou  zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Národný bezpečnostný úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci  do 31. júla 2019. S účinnosťou od 1. augusta 2019 je oprávnenou organizáciou na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, IČO: 42156424, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava. Na základe uvedeného všetky platne uzatvorené Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb ako aj zaslané žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb prechádzajú na Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby. V prípade nesúhlasu s postúpením predmetnej zmluvy novému poskytovateľovi kvalifikovaných dôveryhodných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie písomného nesúhlasu elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@nbu.gov.sk.

V prípade ďalších informácií ohľadom poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb je potrebné kontaktovať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.


Kontaktná a korešpondenčná adresa:

Telefónny kontakt: + 421 2 35 803 083

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok: 8.00 h – 18.00 h (Streda do 21.00 h)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

BC Omnipolis 

Trnavská cesta 100/II

821 01 BRATISLAVA

URL adresa:

https://www.nases.gov.sk/kontakt/index.html

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia