Poskytovanie KDS pre OVM

Národný bezpečnostný úrad podľa § 11 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) poskytuje bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci, a to v rozsahu, v akom mu to umožňujú technické podmienky a kapacity.

Vzhľadom na technické podmienky a kapacity úradu v súčasnosti prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority, ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) a zákona č. 272/2016 Z. z. bezodplatne poskytuje orgánom verejnej moci nasledovné služby:

  1. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  2. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
  3. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis – vrátane vydávania mandátnych certifikátov.

Poskytnutiu ktorejkoľvek z vyššie uvedených služieb predchádza podpísanie zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s Národným bezpečnostným úradom ako poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy, prípadne žiadosť o zaslanie vzoru zmluvy adresujte na podatelna@nbu.gov.sk.  

Postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade záujmu o niektorú z kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ako aj popis jednotlivých kvalifikovaných dôveryhodných služieb je uvedený v linku pod službami.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia