KDS vydávania mandátnych certifikátov

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (§ 8  zákona č. 272/2016 Z. z.)

Úrad od 1. októbra 2018 v rámci technických možností a kapacít poskytuje už aj službu vydávania mandátnych certifikátov. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle úradu.

Vydanie mandátneho certifikátu pre fyzické osoby v rámci orgánu verejnej moci je bezplatné, orgán verejnej moci si však musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky úradu v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NBÚ poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

 • Čipová karta Atos (Siemens) verzia CardOSv4.4

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU/OV

1.Vyplnenie žiadosti o bezplatné poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb (16.10.2018, pdf, 497 kB)

 • orgán verejnej moci v žiadosti vyplní kompletne povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
 • orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 3. možnosť, žiada o vydanie mandátneho certifikátu/ov a zároveň:
  • uvedie počet (koľko mandátnych certifikátov požaduje), POZOR! => Údaje na vyhotovenie kvalifikovaného podpisu každého používateľa mandátneho certifikátu musia byť uložené na QSCD => orgán verejnej moci si preto musí obstarať toľko QSCD, koľko mandátnych certifikátov požaduje;
  • aký identifikačný údaj požaduje pre svojich zamestnancov do mandátneho certifikátu uviesť;
  • PRÍLOHA ŽIADOSTI => orgán verejnej moci musí povinne vyplniť prílohu žiadosti a do prílohy žiadosti je potrebné uviesť menný zoznam osôb spolu s oprávnením zo zoznamu oprávnení, ktoré požaduje pre svojich zamestnancov/príslušníkov/osoby oprávnené konať v mene orgánu verejnej moci uviesť v mandátnom certifikáte.

Poznámka: Používateľom mandátneho certifikátu vydaného na základe § 11 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z. je výlučne fyzická osoba oprávnená konať za alebo v mene orgánu verejnej moci, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v mandátnom certifikáte alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu a je orgánom verejnej moci.

2.Autorizácia žiadosti nasledovnými spôsobmi:

 • v listinnej podobe autorizuje žiadosť vlastnoručným podpisom štatutár orgánu verejnej moci,
 • v elektronickej podobe autorizuje žiadosť štatutár orgánu verejnej moci spôsobmi podľa § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, pričom autorizácia sa vykoná buď:
  • kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára orgánu verejnej moci vyhotoveným použitím mandátneho certifikátu a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, alebo
  • kvalifikovanou elektronickou pečaťou orgánu verejnej moci a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

3.Podanie, resp. doručenie autorizovanej žiadosti

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou (16.10.2018, pdf, 1 MB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia