KDS vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať poskytuje momentálne úrad dvojakým spôsobom:

 1. Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V tomto prípade odporúčame uplatniť postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015 Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy
 2. Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) a týmto zariadením budú disponovať orgány verejnej moci, ako pôvodca kvalifikovanej elektronickej pečate. Zoznam QSCD je uvedený na webovom sídle úradu.

Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať oboma spôsobmi je bezplatné. Pri druhom spôsobe, si musí orgán verejnej moci vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky úradu v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NBÚ poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

 • Čipová karta Atos (Siemens) verzia CardOSv4.4

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI A POSKYTNUTÍ KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1.Vyplnenie žiadosti o bezplatné poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb (16.10.2018, pdf, 497 kB)

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní kompletne povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 2. možnosť, že žiada o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a zároveň vyznačí jeden zo spôsobov, akým požaduje službu poskytnúť a to buď:

2.Autorizácia žiadosti nasledovnými spôsobmi:

 • v listinnej podobe autorizuje žiadosť vlastnoručným podpisom štatutár orgánu verejnej moci;
 • v elektronickej podobe autorizuje žiadosť štatutár orgánu verejnej moci spôsobmi podľa § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente  pričom autorizácia sa vykoná buď:
  • kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára orgánu verejnej moci vyhotoveným použitím mandátneho certifikátu a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky; alebo
  • kvalifikovanou elektronickou pečaťou orgánu verejnej moci a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

3.Podanie, resp. doručenie autorizovanej žiadosti:

Pri oboch spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na Národný bezpečnostný úrad, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA NBÚ.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou (16.10.2018, pdf, 1 MB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia