KDS vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie. Technická špecifikácia poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (16.10. 2018, pdf, 622 kB)

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI A POSKYTNUTÍ KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH ČASOVÝCH PEČIATOK

1.Vyplnenie žiadosti o bezplatné poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb (16.10.2018, pdf, 497 kB)

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní kompletne povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 1. možnosť, že žiada o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. Pre promptné vybavenie žiadosti odporúčame žiadateľovi vyplniť všetky políčka uvedené v III. časti žiadosti bod 1. Po aktivácii služby bude orgánu verejnej moci na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti zaslaná informácia o začatí poskytovania požadovanej služby.

2.Autorizácia žiadosti nasledovnými spôsobmi:

  • v listinnej podobe autorizuje žiadosť vlastnoručným podpisom štatutár orgánu verejnej moci,
  • v elektronickej podobe autorizuje žiadosť štatutár orgánu verejnej moci spôsobmi podľa § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente , pričom autorizácia sa vykoná buď:
    • kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára orgánu verejnej moci vyhotoveným použitím mandátneho certifikátu a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, alebo
    • kvalifikovanou elektronickou pečaťou orgánu verejnej moci a pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

3. Podanie, resp. doručenie autorizovanej žiadosti

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou (16.10.2018, pdf, 1 MB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia