Štandardy

Kvalifikovaný elektronický podpis je vzhľadom na definíciu kvalifikovaného elektronického podpisu uvedenú v čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (QSCD), a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.

Formát zdokonaleného elektronického podpisu / pečate definuje príloha vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506 prostredníctvom zoznamu technických špecifikácií pre zdokonalené elektronické podpisy XML, CMS alebo PDF a pre podpisový kontajner vo formáte ASiC. Národné štandardy definujú len voliteľné rozšírenia formátov a ich praktické použitia. Novšie verzie štandardov, na ktoré legislatíva neuvádza odkaz, nie je možné vyžadovať. Bližšie informácie možno nájsť na stránkach Komisie v e-Signature standards.

V súlade s článkom 2 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2015/1506 členské štáty vyžadujúce zdokonalený elektronický podpis/pečať alebo zdokonalený elektronický podpis/pečať založený na kvalifikovanom certifikáte, ako sa ustanovuje v čl. 27 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, uznajú iné formáty elektronických podpisov než tie, ktoré sú uvedené v článkoch 1 a 3 tohto rozhodnutia, za predpokladu, že členský štát, v ktorom má sídlo poskytovateľ dôveryhodných služieb používaný podpisovateľom/tvorcom pečate, ponúkne iným členským štátom možnosti validácie podpisu/pečate, ktoré budú podľa možnosti vhodné na automatizované spracovanie.

To znamená, ide o nereálne nároky na systémy, lebo sa musí uznať neobmedzené množstvo formátov podpisov/pečatí, ak sa vyžaduje aj podpis/pečať nižšej úrovne bezpečnosti než je kvalifikovaný elektronický podpis/pečať. Odporúčanie – vyžadovať len kvalifikovaný elektronický podpis/pečať.

Aké štandardy aplikácia spĺňa je možné zistiť z vyplnenej deklarácie výrobcu aplikácie pre QES.

Pre subjekty verejného sektora bolo vydané metodické usmernenie Povinné formáty kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES) pre subjekt verejného sektora pri vyhotovovaní a validácii (20.06.2017, pdf, 0,99 MB)

Podľa národnej legislatívy, úrad zverejňuje nasledovné štandardy:

Dokument

Formáty podpisových politík, verzia 3.0 (pdf, 1.07 MB)

Formáty podpisových politík, verzia 2.0 (pdf,772 kB)

Štandardy pre podpisy a pečate vyhotovené pred 1.7.2016:

Dokument

Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov, verzia 4.0 (pdf, 511 kB)

Formats of certificates and qualified certificates, version 4.0 (pdf, 414 kB)

Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov, verzia 3.0 (pdf, 564 kB)

Formats of certificates and qualified certificates, version 3.0 (pdf, 445 kB)

Formáty kvalifikovaných elektronických podpisov, verzia 3.0 (pdf, 690 kB)

Qualified Electronic Signature Formats, version, 3.0 (pdf, 439 kB)

Formáty zoznamu zrušených certifikátov a potvrdzovania stavu a platnosti certifikátov, verzia 3.0 (pdf, 550 kB)

Formats of certificate revocation list and confirming the status and validity of certificates, version 3.0 (pdf, 348 kB)

Upresnenia obsahu a formálne špecifikácie formátov dokumentov pre ZEP, verzia 1.0 (pdf, 274 kB)

SIM mobilného zariadenia na elektronické podpisovanie cez bezpečné WEB/WAP alebo PKCS#11 rozhranie, verzia 1.1 (pdf, 407 kB)

Kontrola certifikačnej cesty (pdf, 493 kB)

Interoperability profile intendedforCommissionDecision 2011/130/EU realization (pdf, 843 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia