Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ – malé zlepšenie eGov služieb

OPII

Prijímateľ: Národný bezpečnostný úrad – prijímateľ projektu, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 3 962 014,84 eur

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

  • Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ďalšie informácie sú publikované na webovom sídle: www.eufondy.sk

Stručný opis projektu
Projekt „Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ – malé zlepšenie eGov služieb” bol vypracovaný s cieľom zavedenia plne elektronických služieb Národného bezpečnostného úradu v oblasti bezpečnostných previerok pre občanov a podnikateľov, vybudovania informačného systému pre spracovávanie bezpečnostných spisov v oblasti utajovaných skutočností a súvisiacich interných procesov v rámci Národného bezpečnostného úradu. Ide najmä o procesy súvisiace s autorizáciou fyzických a právnických osôb, budovaním bezpečnostného povedomia, vydávaním metodických postupov i usmernení a efektívnou výmenou informácií s inými orgánmi verejnej moci.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • zavedenie plne elektronických služieb Národného bezpečnostného úradu v oblasti bezpečnostných previerok pre občanov a podnikateľov, ktoré zabezpečia komplexné vybavovanie záležitostí vo vzťahu k Národnému bezpečnostnému úradu a sprístupnenie služieb, ktoré umožnia podávanie žiadostí, príslušných dokumentov a príloh pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu k Národnému bezpečnostnému úradu,
  • zaistenie používania elektronických služieb Národného bezpečnostného úradu v podmienkach eGovernmentu,
  • vybudovanie Informačného systému spracovávania bezpečnostných spisov Národného bezpečnostného úradu.

Od marca 2022 prebiehali hlavné projektové aktivity, ktoré boli ukončené v septembri 2023. V súčasnosti je projekt v realizačnej fáze v etape Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia