Akreditácia jednotky CSIRT

Jednotky CSIRT akredituje Národný bezpečnostný úrad s výnimkou národnej jednotky CSIRT a vládnej jednotky CSIRT. Ústredný orgán predkladá úradu žiadosť v elektronickej podobe, vrátane dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok akreditácie. 

O akreditácii úrad rozhodne odo dňa doručenia úplnej žiadosti do 90 dní a na základe splnenia podmienok vydá rozhodnutie o akreditácii, ktorého platnosť je maximálne na 5 rokov. V prípade, že ústredný orgán nedodá úplnú žiadosť o akreditáciu jednotky CSIRT, úrad vyzve ústredný orgán na jej doplnenie a do 10 dní musí žiadateľ doplniť žiadosť požadovaným spôsobom, inak úrad nebude na žiadosť prihliadať. 

Úrad na základe žiadosti ústredného orgánu uzná aj akreditáciu jednotky CSIRT, ktorá bola akreditovaná podľa predpisov iného štátu alebo medzinárodnej organizácie, ak je preukázateľne zabezpečené splnenie podmienok akreditácie. 

Predĺženie platnosti rozhodnutia

Žiadosť o predĺženie akreditácie jednotky CSIRT sa predkladá úradu najmenej 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o akreditácii. V prípade, že nenastala zmena podmienok, podľa ktorých bola jednotka CSIRT akreditovaná, tak úrad môže o jej predĺžení rozhodovať opakovane. Úrad o predĺžení žiadosti rozhodne do 90 dní odo dňa jej doručenia a v prípade opätovného splnenia podmienok na akreditáciu vydá rozhodnutie s doložkou predĺženie.

Jednotka CSIRT spĺňa podmienky akreditácie ak:

  • má požadované technické, technologické a personálne vybavenie
  • má vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos a spracovanie údajov
  • chráni informácie a údaje, ktoré získava a spracováva tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť a integrita
  • má umiestnenú dokumentáciu, informačné systémy a ostatné informačno-komunikačné technológie v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť a integrita

Formuláre

Žiadosť o posúdenie zhody jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT (18.04.2018, pdf, 163 kB)

Žiadosť o uznanie akreditácie jednotky CSIRT (18.05.2018, pdf, 110 kB)

Hlásenie zmien ovplyvňujúcich riadne fungovanie akreditovanej jednotky CSIRT


Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií


Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia